بخشنامه صادرات; بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات

 

بخشنامه صادرات; بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات

 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۱۷۹۱۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

شماره 1401/1179166
تاريخ 1401/08/15

کليه واحدهاي ستادي و گمرکات اجرايي

پيرو بخشنامه شماره 1400/103/637171 مورخ 1400/05/17 موضوع ممنوعيت صادرات آخال حبوبات، به پيوست تصوير نامه شماره 60/191448 مورخ 1401/08/9 مدير کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 1401/500/60318 مورخ 1401/07/26 سرپرست معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي در خصوص رفع ممنوعيت صادرات آخال حبوبات با کد تعرفه 14049040 تا اطلاع ثانوني به صورت مجاز مشروط با تعيين ماهيت کالا توسط سازمان جهاد کشاورزي
استان هاي محل اظهار و تاييد سيستمي و نگهداري سقف صادرات ( براي هر شخص حقيقي و حقوقي حداکثر 500 تن)، توسط جناب آقاي مددعلي رستمي مطابق با مفاد نامه شماره 1401/530/65656 مورخ 1401/8/14 مديرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزي عينا جهت آگاهي و اقدام لازم وفق مفاد نامه هاي مذکور و با رعايت کليه قوانين، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال مي گردد.

ضمنا با عنايت به الزام تعيين ماهيت محمولات صادراتي (مطابق مفاد نامه فوق الذکرر) تاکيد مي گردد لازم کل محموله صادراتي اظهار شده، جهت تعيين ماهيت توسط نماينده سازمان جهاد کشاورزي استان محل اظهار مورد بررسي و اعلام نظر قرار گيرد.

علي اکبر شاماني
مديرکل دفتر صادرات